ERP ngành Giáo dục

ERP ngành Giáo dục

image

CÁC MODULE

ERP ngành Giáo dục

ERP ngành Giáo dục

 Quản lý học viên

 Quản lý giáo viên

 Lịch làm việc

 Quản lý nhân viên

 Quản lý phòng đào tạo

 Quản lý công nợ

 Thống kê, báo cáo