ERP ngành In, Hóa chất

ERP ngành In, Hóa chất

image

CÁC MODULE

ERP ngành In, Hóa chất

ERP ngành In, Hóa chất

 Nhập xuất vật tư

 Thông tin đơn hàng, hợp đồng

 Sản xuất theo Phiếu sản xuất

 Nhập, xuất thành phẩm cho khách hàn...

 Thanh toán đơn hàng và hợp đồng sản...