ERP ngành Bất động sản

ERP ngành Bất động sản

image

CÁC MODULE

ERP ngành Bất động sản

ERP ngành Bất động sản

 Quản lý dự án, sản phẩm

 Quản lý khách hàng

 Marketing

 Lịch làm việc

 Quản lý hợp đồng

 Quản lý quảng cáo

 Định giá sản phẩm

 Báo cáo thông kê